Omstillingsprosjektet «100 år i eget hjem – aktiv i eget liv»: Flere får eldes hjemme

TANKER: – Skal vi kunne tilby gode helse- og omsorgstjenester i en ny tid, må vi tenke og jobbe annerledes, sier assisterende Melhus-rådmann Trude Wikdahl.

TANKER: – Skal vi kunne tilby gode helse- og omsorgstjenester i en ny tid, må vi tenke og jobbe annerledes, sier assisterende Melhus-rådmann Trude Wikdahl.

MELHUS: Frem mot 2040 vil behovet for helse- og omsorgstjenester i Melhus bli fordoblet. Kommunen møter utfordringene dette innebærer med omstillingsprosjektet «100 år i eget hjem – aktiv i eget liv». Her er hverdagsmestring er et nøkkelbegrep

Av Asbjørn Gravås – asbjorn@gravas.net

– Melhus er kjent for å ha gode tjenester innen helse og omsorg. Skal vi klare å opprettholde den høye kvaliteten i en fremtid med sterkt økende tjenestebehov, må vi ta grep, sier assisterende rådmann Trude Wikdahl, som leder omstillingsprosjektet.

«100 år i eget hjem – aktiv i eget liv» ble vedtatt av Melhus kommunestyre og kjørt i gang i juni i fjor. Allerede nå kan Wikdahl slå fast at mye er gjort:

  • Den distriktsbaserte organiseringen av helse- og omsorgstjenester (Hølonda, Horg/Flå og Nedre Melhus) er erstattet med to nye virksomheter – én for hjemmebaserte og én for institusjonsbaserte tjenester.
  • 15 ledere fra Melhus er i sluttfasen av nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten.
  • Forvaltningskontor for helse og omsorgstjenester åpner i mai.
  • Pilotprosjekt med hverdagsrehabilitering starter i mai.
  • Forsøk med forebyggende hjemmebesøk starter i mai.
  • Kartlegging av tjenester til psykisk utviklingshemmede og psykisk helse- og rustjenester er i gang, og skal være ferdig i juni.

MESTRING Å være i stand til å hogge ved, gir gjerne en god følelse av å mestre hverdagen. (Foto: Melhus kommune)

Må tenkes nytt
Et uttalt mål for omstillingsprosjektet er at Melhus kommune innen 2020 skal være en mestringsorientert organisasjon, som jobber etter et forebyggende og rehabiliterende tankesett.

– Innbyggerne og brukerne av våre tjenester skal i større grad enn hittil ta ansvar for eget liv, og dermed oppleve mer glede og mestring i hverdagen, sier ass. rådmann Trude Wikdahl.

Lederen i den kommunale komitéen for helse og omsorg, Anna Lina Mørreaunet Holm, er opptatt av at innbyggerne i Melhus skal oppleve å få hjelp når de trenger det, der de trenger det, uavhengig av alder, bosted og økonomi.

Mer selvhjulpne
– Ved å ta aktivt ansvar for eget liv, vil folk oppleve mer deltagelse, mer medbestemmelse og mer frihet. De skal også kunne oppleve at de settes i stand til å gjøre mer av det som er viktigst for dem. Et viktig poeng er det selvsagt også at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig – og få en friskere og sprekere alderdom, fremholder Mørreaunet Holm og Wikdahl.

ENGASJERTE Anna Lina Mørreaunet Holm t.v. leder den kommunale helse- og omsorgskomitéen i Melhus, Trude Wikdahl er assisterende rådmann og leder av omstillingsprosjektet «100 år i eget hjem».

Selvsagt skal ansvaret for nødvendig helsehjelp fortsatt ligge hos kommunen. Men omstillingsprosjektet skal bidra til at melhusbyggene blir mest mulig selvhjulpne, slik at de kan holde på med aktiviteter de opplever som viktige. Samtidig vil det bli stilt krav til tjenestebrukerne om at de må gjøre en innsats for å mestre egen hverdag.

Mestre hverdagen
«Uansett alder og funksjonsnivå skal hver enkelt oppleve mestring og kontroll over hverdagen sin. Du skal for eksempel kunne påvirke når du vil stå opp, og hva du skal gjøre i løpet av dagen,» heter det i prosjekt-brosjyrens definisjon av hverdagsmestring.

Hverdagsrehabilitering tar utgangspunkt i hva som er viktig foren: enten å gå på butikken, leke med barnebarn, hogge ved eller gå på kafé. Er man syk, skadet eller sliter med funksjonssvikt, kan man trenge hjelp til å mestre disse aktivitetene.

Velferdsteknologi blir stadig viktigere i det offentlige tjenestetilbudet. I Melhus prosjektet «100 år i eget hjem» understrekes det at teknologien må være enkel – og frivillig – å bruke. Eksempler på velferdsteknologi kan være skrittellersom motiverer til å gå litt lenger, elektronisk dispenser som gir brukeren riktig medisin, automatisk styring av lys og varme.