Ett år ut i bygging av ny E6 mellom Trondheim og Melhus: Landskapet langs E6 ikke til å kjenne igjen

ALT BLIR NYTT: På Hårstad er arbeidet langt kommet både med underlaget for ny E6, med gangbrua (midt på bildet) og med fundamentene for brua som blir et hovedelement i det kommende Hårstadkrysset. (Foto: Statens vegvesen)

Veibyggerne har fått til mye på ett år – og skal holde på i to til:

Veilinjen for nye E6 Trondheim-Melhus begynner stykkevis å ta form, underganger og bruer er i ferd med å komme på plass og krevende kvikkleireområder er stabilisert. Ett års anleggsarbeid har satt tydelige spor.

Av Asbjørn Gravås
– Vi ligger litt etter skjema med deler av prosjektet, men i det store og hele er vi i rute med byggingen av 8 km ny, firefelts E6 fra Heimdalsmyra til Jaktøya i Melhus, sier Vegvesenets byggeleder Svein Soknes til Heimdalsbladet.

Han nevner at gangbrua over nye E6 ved forbrenningsanlegget på Hårstad skulle vært ferdig nå. Men den ble støpt for snaue to uker siden, og sammen med totalentreprenør PEAB har Vegvesenet satt seg som mål å åpne brua midlertidig for gangtrafikk 17. mai. Men da med bruk av undergang under gamle E6 som en del av løsningen i vestenden av den uferdige brua.  Helt ferdig blir Hårstad-gangbrua først utpå sommeren.

Ny tofelts til høsten
Veibanen på nye E6 under gangbrua blir liggende fem meter lavere enn gamle E6. Den delen av nyveien som strekker seg fra enden av eksisterende firefelts-vei nord for forbrenningsanlegget og nesten til Sandmoen, vil bli tatt i bruk til høsten. Men vel å merke bare som tofelts vei. Gamle E6 må fjernes og veiskråning og støyskjerming mot bebyggelsen i Jarveien og Kvenildveien komme på plass, før trafikk kan settes på alle fire kjørefelter.

Ennå gjenstår utgraving og bortkjøring av en god del myr fra nordenden av traséen for nye E6. Under og langs nye E6 i dette området er masse ledningsarbeid utført – med nylegging eller flytting av rør for fjernvarme, fiber og vann.

ENKET E6 Nye E6 forbi forbrenningsanlegget på Hårstad ligger fem meter lavere i terrenget enn gamle E6, som skimtes til venstre på bildet. Vegvesenets Knut Nesheim t.v. og Svein Soknes står på den nystøpte gang- og sykkelbrua som på vestsiden skal lande i Anders Haarstads vei. (Foto: Asbjørn Gravås)

Hårstad-kryss i 2018
Et par hundre meter sør for Hårstad-gangbrua er ruvende fyllinger opparbeidet på begge sider av E6. På disse fyllingene skal det anlegges rundkjøringer, og mellom dem kommer brua som blir et hovedelement i det nye Hårstadkrysset. Brubyggingen skal etter planen starte tidlig i 2018, og utpå høsten samme år skal toplanskrysset være trafikabelt.

Senkingen av nye E6 lengst sør på Heimdalsmyra og en fem meter høy fylling i bunnen av Storlersbakken, vil tilsammen gjøre stigningen fra Klett-nivå opp til Sandmoen og Tillerbyen merkbart slakere enn i dag.

Midt i forrige uke ble en ny rundkjøring på nåværende E6, ca. 500 meter nord for Sandmoen-krysset, tatt i bruk. Rundkjøringen har armer mot øst og vest som er forbeholdt anleggstrafikk i området. Formålet med tiltaket er å gjøre anleggsområdet mer effektivt og trafikksikkert.

– Den nye rundkjøringen ved Sandmoen blir en del av vei-systemet i halvannet år fremover, får Heimdalsbladet opplyst.

Industriveien stengt
Samtidig med at rundkjøringen ble etablert, ble sørdelen av Industriveien stengt for gjennomkjøring – for godt. Her blir det omkjøring via Terminalen og Heggstadmoen.

Like nord for den nye rundkjøringen bygges ei ny gangbru som skal erstatte undergangen under E6 til Sandmoveien. Den vestre halvparten av denne gangbrua er allerede støpt, og E6-trafikken er nå flyttet over til veibanen som løper under den nystøpte bru-delen. Dermed kan byggingen av den andre halv-parten ta til.

Vilt-bru med skog på
Mellom Sandmoen-krysset og jernbanebrua i Storlersbakken skal det bygges en 80 meter bred viltovergang – i betong. Utgraving for «viltbrua» er i gang. Betongdekket skal i sin tur påføres matjord og beplantes med busker og trær. På et høyere nivå skal elg og rådyr og andre firbente trygt kunne krysse den sterkt trafik-kerte stamveien.

Tidlig i vinter ble E6-trafikken mellom Røddeveien og Klett overført til en 1,3 km lang, midlertidig vei øst for gamle E6. Anleggsarbeidet på den nye – som skal gå i den gamle traséen – kan dermed foregå uhindret. Dette gir gevinst i form av høyere effektivitet.

Røddeveien skal føres over nye E6 på bru, og fyllinger som skal tjene som landkar for denne, er på plass. Ved Ekra, sør for Klett, er arbeidet med en undergang for lokalvei påbegynt. På strekningen mellom Klett og Jaktøya skal nye E6 anlegges langs vestsiden av den gamle. I den forbindelse blir trafikken i denne uken omlagt ved Bjørgum Mek Verksted.

STABILISERT: I skråningen til høyre på bildet er store ressurser brukt på geoteknisk stabilisering av den kvikkleire-befengte grunnen. (Foto: Statens vegvesen)

Kvikkleira i sjakk
Svært omfattende geotekniske arbeider med å stabilisere den kvikkleire-befengte grunnen i E6-traséen sørøst for dagens Klett-rundkjøring, er på det nærmeste sluttført. Dype hull er boret tett i tett, og kalk og sement er blandet inn i kvikkleira. I herdet stand fungerer «skivene» som dermed dannes, som solide, effektive stabilisatorer.

– Nå graver vi oss ti meter ned i dette området. Det blir altså en høy skråning langs nye E6 forbi Klett, sier byggeleder Svein Soknes.

Åpner for sjøørreten
Lignende, men ikke fullt så store stabiliseringstiltak, må treffes oppe ved Storler. Store ressurser er også brukt på sikring av bekker i dette området. Dette gjelder først og fremst Søra og Klasbekken, som begge har fått sine løp hevet med så mye som fem meter.

Bekkestrekninger i Klett-området som hittil har gått i rør, skal nå åpnes. Et viktig formål med dette er å få sjøørreten tilbake til Søra, som for noen tiår siden var et yndet vassdrag for fisk fra Gaula på leting etter gyteplass.

ANLEGGSPLASS: Deler av tettstedet Klett er som en diger anleggsplass å se til nå om dagen. (Foto: Statens vegvesen)