Bystyrepolitikere utelukker ikke generelt mobilforbud i trondheimsskolen

Faksimile fra Bydelsavisa Strinda nr. 2, 8. februar 2017.

Samtlige politikere roser Hoeggen skole men når det kommer til spørsmålet om et generelt mobilforbud er man mer delt i synet viser en rundspørring blant bystyrepartienes gruppeledere

Av Jan Vestre

Det var i forrige utgave at Bydelsavisa Strinda skrev om Hoeggen ungdomsskole som i fjor innførte forbud mot bruk av mobiltelefon i skoletiden.

Enkelte adferdsproblemer og lengre tids overdreven bruk av mobiltelefonen blant en del av elevene gjorde at ansatte, foreldre og elevene selv i fellesskap kom frem til at noe måtte gjøres.

BØR VÆRE OPP TIL HVER ENKELT SKOLE: Geir Waage (Ap).

Debatt
Rektor Lars Kvendbø mente det var for tidlig å si hvordan ordningen hadde slått ut på snittkarakterene, men slo fast at ordningen hadde gitt en rekke andre positive effekter. Kvendbø etterlyste derfor en prinsipiell debatt rundt bruk av mobiltelefon i skoletiden.

Arbeiderpartiets Geir Waage er en av de som har tatt opp tråden. Han mener det er mye å lære av prosessen ved Hoeggen.

– At dette ikke var noe som ble innført over natta, men derimot ble diskutert i fellesskap blant ansatte, elever og foreldre tror jeg var en viktig suksessfaktor. At den enkelte skole selv kan vurdere hvilke tiltak som må gjøres, er bedre enn at vi som politikere trer retningslinjer ned over hodene på de involverte. At initiativet i stor grad kom fra elevene selv er ekstra positivt.

ÅPNER DØRA PÅ GLØTT FOR FELLES FORBUD: Ingrid Skjøtskift (H).

Tiltak
Høyres gruppeleder Ingrid Skjøtskift synes det er bra at Hoeggen skole har funnet kjøreregler alle er fornøyd med. Men i motsetning til Waage holder Skjøtskift døren på gløtt for et felles mobilforbud i trondheimsskolen.

– Alle elever må sikres et godt læringsmiljø. Dersom mobiltelefonbruk ødelegger for det, er det helt riktig å stoppe bruk av mobiltelefon i skoletiden. Hvis det er hensiktsmessig med en felles regel for alle skolene når det gjelder mobilbruk må vi vurdere det. Skjøtskift mener det er viktig at den enkelte lærer og skole setter inn de tiltak som er nødvendig.

– For to år siden tok kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen initiativ til klare retningslinjer for hva som er lov og ikke lov når det gjelder bruk av sanksjonsmidler overfor elever, blant annet når det gjelder mobilbruk. Lærerne har og skal ha vide fullmakter for å være sjefen i klasserommet og sørge for for ro og godt miljø i klassen.

ELEVENE BØR VÆRE ENIGE I FORBUDET: Marte Løvik (Sp).

Spille på lag
Senterpartiets Marte Løvik stiller seg heller ikke avvisende til et felles mobilforbud. Hun mener det er avgjørende at elevene selv er med på laget skal et forbud fungere.

– Ved forrige rullering av ordensreglementet spurte oppvekstkomiteen om mobilforbud var noe representantene i ungdommens bystyre selv ønsket. De var den gang klare på at de ikke ønsket det. Jeg registrerer at dette nå har snudd noe som er positivt. Senterpartiet vil derfor kunne vurdere et felles mobilforbud så lenge det er støtte for dette blant elevene selv.

Løvik poengterer samtidig at det er viktig å ikke se på mobilbruk bare som et problem, da mobilen kan være et nyttig hjelpemiddel i undervisningsøyemed.

NEGATIV TIL FORBUD: Elin Marie Andreassen (Frp).

Nei til forbud
En av de som er klar på at et felles mobilforbud ikke vil være aktuelt er gruppeleder i Fremskrittspartiet Elin Marie Andreassen.

– Reportasjen fra Hoeggen skole er et strålende eksempel på at god dialog og samarbeid mellom skole, foreldre og elever gjør at man finner løsninger som fungerer godt for alle. Vi kommer imidlertid ikke til å gå inn for å innføre mobilforbud som en del av ordensreglementet for trondheimsskolen. Fremskrittspartiet har tillit til at rektor, lærerne, foreldrene og elevene i samarbeid løser utfordringer som eventuelt oppstår på bakgrunn av mobilbruk.

VEILEDNING I STEDET FOR REGULERING: Jon Gunnes (V).

Veiledning
Venstres Jon Gunnes mener på sin side at veiledning istedenfor reguleringer er veien å gå.

– Mobilen kan fungere som hjelpemiddel og oppslagsverk og dermed et godt og enkelt verktøy for elevene. Det er den private bruken som kan bli forstyrrende for elevens læring. Vi skal stimulere til mer bruk av teknologiske hjelpemidler for best mulig læringsutbytte, men veiledning i bruken og reguleringer for å unngå missbruk må til. Dialog mellom elevene, lærerne og ikke minst foresatte bør kunne gi mindre avhengighet av å være på nett til alle døgnets timer.

Svein Otto Nilsen (Pp):
– Politikerne må slutte å sitte på sosiale medier under bystyremøtene

Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen har ikke tro på noe generelt mobilforbud i skolen. Han er mer opptatt av at politikerne bør gå foran som et godt eksempel.

Av Jan Vestre

– Det er ikke noe godt signal ovenfor de unge at vi politikere sitter på Facebook og Twitter under bystyremøtene istedenfor å følge med på debatten i salen. Man må gjerne legge ut ting på sosiale medier men det bør skje etter møtene.

Dialog
Gruppelederen i Pensjonistpartiet mener dialog er veien å gå for å minske mobilpresset i skolen. – Det som er bra på Hoeggen er at det var bred enighet mellom elever, foreldre og skolens ledelse. Vi må ikke få det slik at slike tiltak presses igjennom av skoleadministrasjonen. Man lykkes aldri hvis elevene blir overkjørt gjennom politiske retningslinjer. Utfordringen er å finne en ordning alle kan få et eierforhold til.